Tvorivý svet

Formulár odstúpenia od zmluvy

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy 

v zmysle  § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Spotrebiteľ:

Meno a priezvisko, titul:……………………………………………………………………………………………………………

Adresa bydliska:……………………………………………………………………………………………………………………….

Telefón: ………  ………………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

(v ďalšom texte ako „spotrebiteľ“)                     

Spotrebiteľ týmto odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim: 

Miroslav Rybecký Felis, miesto podnikania: Oblačná 7172/22, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika.

IČO: 40051790, DIČ: 1020180689, IČ DPH: SK1020180689

Adresa pre zaslanie odstúpenia aj tovaru: Miroslav Rybecký Felis, Oblačná 7172/22, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika

Emailová adresa pre zaslanie odstúpenia: felis@tvorivysvet.sk              

Číslo faktúry / pokladničného dokladu …………………………………………………………………………………………..

Špecifikácia tovaru/služby: ………………………………………………………………………………………………………………

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):

        Tovar je nefunkčný        Tovar mi nevyhovuje            Našiel/našla som lacnejší               

         iný dôvod: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Kúpna cena vrátane nákladov na doručenie má byť vrátená:

     bezhotovostným prevodom na bankový účet: IBAN ………………………………………………………………..

     poštovou poukážkou na adresu: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………..

Dátum a podpis spotrebiteľa

Informácia o postupe pri uplatnení práva odstúpenia od zmluvy:  Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Finančné prostriedky budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená  poštovou poukážkou alebo prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Finančné prostriedky budú uhradené / vrátené  až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Návrat hore