Tvorivý svet

Reklamačný formulár

Špecifikácia predávajúceho: Miroslav Rybecký Felis, Okresný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra: 107-15403, miesto podnikania: Oblačná 7172/22, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika. IČO: 40051790, DIČ: 1020180689, IČ DPH: SK1020180689 (ďalej ako „predávajúci“)

Kontaktná adresa: Miroslav Rybecký Felis, Oblačná 22, 831 06 Bratislava, Slovenská republika. 

Email: felis@tvorivysvet.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, SR.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR (vypĺňa kupujúci)

Údaje o kupujúcom

Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti
Telefón
E-mail
č. účtu v tvare IBAN

Údaje o reklamovanom výrobku

Výrobca (značka) 
Typ výrobku (model) 
Typ dokladu preukazujúceho, že výrobok bol zakúpený u predávajúceho a je ešte v záruke. (napr. doklad o kúpe, záručný list, výpis z bankového účtu) 
Popis poruchy / závady       

REKLAMAČNÝ PROTOKOL (vypĺňa predávajúci)

Dátum prijatia reklamácie 
Dátum vybavenia reklamácie 
Riešenie reklamácieVýmena tovaruVrátenie kúpnej cenyNeuznaná reklamácia
Výmena tovaru za   
Vrátenie kúpnej ceny tovaru na účet v tvare IBAN alebo poštovou poukážkou na adresu: 
Dôvod neuznania reklamácie 
Miesto a kontakt možného odborného posúdenia v prípade zamietnutia reklamácie spotrebiteľa uplatnenej po 12 mesiacoch 
  • Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.
  • Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady. 

Dátum a podpis kupujúceho: ……………………………………………..  

Dátum a podpis predávajúceho: …………………………………………

Návrat hore